Latest TimeAyeYar News!

NoImage60. အမႈျဖစ္ေနေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ေတာင္သူမ်ားမနစ္နာေစေရး တရားရုးံဆုးံျဖတ္ခ်က္မက်မီ စုိက္/ဘဏ္ေခ်းေငြထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (03h ago)

ဖြင့္ရန္။အမႈျဖစ္ေနေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ေတာင္သူမ်ားမနစ္နာေစေရး တရားရုးံဆုးံျဖတ္ခ်က္မက်မီ  စုိက္/ဘဏ္ေခ်းေငြထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ

   စစ္ကိုင္းတုိင္းအတြင္း အျငင္းပြားမႈမ်ား၊တရားမလမ္းေၾကာင္းျဖင္႔ တရားရုးံေရာက္ေနေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္   အမႈအခင္း အျပီးျပတ္ေသးမီ စုိက္စရိတ္ေခ်ေးငြမ်ားကုိ  ေတာင္သူမ်ားမနစ္နာေစရန္ ျမန္မာ႔လယ္ယာဖြံ႔ျဖဳးိေရးဘဏ္မွ  ထုတ္ေခ်းေပးသင္႔ေၾကာင္း ၀န္းသုိျမိဳ႕ အမွတ္၁ မဲဆႏၵနယ္မွ တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္လင္းဦး ကေျပာသည္။
     
   ၾသဂုတ္ ၂ ရကေ္န႕ကျပဳလုပ္ေသာ  ၁၅ၾကိမ္ေျမာက္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္  ၄ရက္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္အေမြဆက္ခံျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္ေသာလယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈမ်ား၊တရားမေၾကာငး္အရတရားစြဲထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ား၊အမႈအခင္းမျပီးအျပတ္ဆုးံျဖတ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးခင္းအခ်ိန္ထိဘဏ္ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ၊မရွိကုိ ဦးေဇာ္လင္းဦး ကေမးျမန္းခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

     အမႈအခင္းနဲ႔ေျဖရွင္းေနရတဲ႔ အေတာအတြင္းမွာ လက္ရွိေတာင္သူကလည္းလယ္ယာေျမ ဆက္လုပ္ေနတယ္၊ပုံစံ၇ လည္း ရျပီးျဖစ္တယ္၊ တရားမေၾကာငး္နဲ႔ဆြဲတဲ႔အမႈေတြဆုိ အမႈျပီးဖုိ႔ ႏွစ္ခ်ိီၾကာတာေၾကာင္႔  အမႈရင္ဆုိင္ေနရတဲ႔ အခ်ိန္အတြင္း စုိက္စရိတ္ကုိ တျခားနည္းနဲ႔ေခ်းယူေနရတာ ေတာင္သူေတြ ပုိနစ္နာဆုးံရႈးံတယ္ ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

      ယခုနွစ္မွ စ၍  ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေပးရာတြင္ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင္႔ျပဳလက္မွတ္ (ပုံစံ-၇) မူရင္းကုိ ဘဏ္ သုိ႔ေပးအပ္ႏိုင္မွသာ စုိက္စရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးသည္႔စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။ ၄င္းပုံစံ၇ ႏွင္႔ပတ္သက္၍ မိသားစုတစ္ဦးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ျပင္ပ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးကေသာ္လည္းေကာင္း ကိစၥတခုခုေၾကာင္႔႔ေခ်းေငြထုတ္မေခ်းရန္ ဘဏ္သုိ႔ တရား၀င္ကန္႔ကြက္ပါက ယာယီရပ္ဆုိင္းထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

   သက္ဆုိင္ရာတရားရုးံမ်ားက အဆုးံအျဖတ္မက်ေသးခင္ ဘယ္သူ႕ကုိမွ ေငြထုတ္ေခ်းျခင္းမျပဳပါဘူး၊ ထုတ္ေခ်းျပီးမွ  အျငင္းပြားသူ တစ္ဦးကုိ အႏုိင္ေပးလုိက္ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေငြသာ ဆုးံရႈးံသြားမွာပါ၊ ဟု စီမံကိန္းနွင္႔ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး ဦးစုိးဦး ကေျပာသည္။
 
ယင္းေၾကာင္႔ အျငင္းပြားမႈမ်ားနွင္႔ တရားရင္ဆုိင္ေနရေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို အမႈမျပီးခင္ထိ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းသြားရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း  ၀န္ၾကီး ကလႊတ္ေတာ္တြင္ေျဖၾကားခဲ႔သည္။

ကုိသစၥာ-မံုရြာ


(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage59. မုံရြာ-ေရဦးလမ္းတြင္ လမ္းေပါက္မ်ားဖာရန္ ဆုထူးပန္ကုမၸဏီအားႏွစ္ၾကိမ္တုိင္ ညြန္ၾကားေသာ္လည္း မလုပ္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ေမးခြန္းထုတ္ -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (03h ago)

ဖြင့္ရန္။မုံရြာ-ေရဦးလမ္းတြင္ လမ္းေပါက္မ်ားဖာရန္  ဆုထူးပန္ကုမၸဏီအားႏွစ္ၾကိမ္တုိင္ ညြန္ၾကားေသာ္လည္း မလုပ္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ေမးခြန္းထုတ္

မုံရြာ-ေရဦး ကားလမ္းတြင္ လမ္းေပါက္မ်ားအား ဖာေထးရန္ BOT  စနစ္ျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဆုထူးပန္ကုမၸဏီအား ႏွစ္ၾကိမ္တုိင္ ညြန္ၾကားေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိ၍ မုံရြာျမိဳ႕ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္  ေဒၚေအာင္ၾကည္က ေမးခြန္းထုတ္လုိက္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။
   
     မုံရြာျမိဳ႕တြင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္မွ အလုံျမိဳ႔သစ္ႏွင္႔ နမခ တပ္နယ္ေျမအထိ လမ္းတြင္လမ္းေပါက္ဖာရန္ ကုမၸဏီအား ညြန္ၾကားေရးမွဴး (ျမိဳ႕ျပ)ရုး စစ္ကုိင္းတုိင္း လမ္းဦးစီးဌာန မွ  အေၾကာင္းၾကားစာ ႏွစ္ၾကိမ္ထုတ္ညြန္ၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥအား ၾသဂုတ္၇ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည္႔ ၁၅ၾကိမ္ေျမာက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္က ေမးခြန္းထုတ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

    “ ညြန္ၾကားခ်က္ကုိလည္း တစ္နွစ္နီးပါးေနမွ အေၾကာင္းျပန္တယ္၊ စီမံခ်က္ေရးျပီး ဇူလုိင္လကုန္ထိ တစ္မုိင္အျပီးလုပ္မယ္လုိ႔ေျပာေပမယ္႔ အခုထိ လမ္းေပၚမွာ ဘာမွလုပ္ငန္းစတင္ထားတာ မေတြ႕ရဘူး၊ မုိးၾကီးေတာ႔မယ္႔အခ်ိန္ေရာက္ေတာ႔ လမ္းေတြ ပုိပ်က္ေတာ႔မွာ” ဟု ေဒၚေအာင္ၾကည္က ေျပာသည္။

        မုံရြာ-ေရဦးလမ္းပိုင္း  မုိင္တုိင္ (၈၄/၀ မွ ၈၅/၁)အထိ အရွည္ ၅မုိင္ကိုလည္းႏွစ္အလုိက္လမ္းခင္းျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး မုံရြာျမိဳ႕နယ္အတြင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္မွ Denko ဆီဆုိင္အထိ အရွည္ တစ္မုိင္ကိုလည္း ယခုနွစ္အတြင္း AC ကတၱရာကြန္ကရစ္ ခင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လမး္ဦးစီးဌာနႏွင္႔သေဘာတူထားေၾကာင္း သိရသည္။
 
     “ ကၽြန္ေတာ္ထံကုိ ေနာက္ဆုးံ ရီပုိ႔ အရ လမ္းသားခ်ဲ႕ျခင္း၊ခ်ိန္ညွိျခင္း၊ သစ္ငုတ္ေတြ ဖယ္ရွားျခင္းေတြကုိ ကုမၸဏီက လုပ္ေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္၊အဲဒီတစ္မုိင္ကုိ  ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးနွစ္မွာ မျဖစ္မေန ခင္းဖုိ႔ ညြန္ၾကားေပးသြားမယ္” ဟု လွ်ပ္စစ္၊စက္မႈႏွင္႔လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဦးသန္းညြန္႔၀င္း ကေျပာသည္။
 
    စစ္ကုိင္းတုိင္းအတြင္း တည္ေဆာက္၊လည္ပတ္၊လႊဲေျပာင္းစနစ္ (BOT)ျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီ ၅ ခုအား ေနျပည္ေတာ္မွ ေခၚယူညြန္ၾကားမႈမ်ားလုပ္သည္႔အျပင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး လမ္းဦးစီးဌာနမွလည္း  ၂ၾကိမ္တုိင္ ေတြ႕ဆုံလုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုိသစၥာ-မုံရြာ


(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage58. စိတ္ႄကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ားသိမ္းဆည္းရမိ -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (04h ago)

ဖြင့္ရန္။စိတ္ႄကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ားသိမ္းဆည္းရမိ

ဇလြန္   ၾသဂုတ္   ၁၆

    ဇလြန္ျမဳိ့မရဲစခန္းမွဒုရဲမွဴ းစုိးျမင့္ႏွင့္တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားပါဝင္ေသာပူးေပါင္းအဖြ႔ဲသည္ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ညေန
(၄:၃၀)အခ်ိန္တြင္ဇလြန္ျမဳိ့ ၊လမ္းမေတာ္ေတာင္ရပ္ကြက္
သီရိမဂၤလာလမ္းေနေဒၚႏုႏုလြင္ႏွင့္တစ္အိမ္ထည္းအတူေနသားျဖစ္သူတင္မုိးလြင္တုိ႔ေနထုိင္သည့္ေန
အိမ္သုိ႔ဝင္ေရာက္႐ွာေဖြခ့ဲရာေဒၚႏုႏုလြင္မွာေနအိမ္
ေနာက္ေပါက္မွထြက္ေျပးခ့ဲၿပီးေနအိမ္အေနာက္ျခံဝန္းအတြင္း႐ွိဌက္ေပ်ာပင္ေျခရင္းသုိ႔လြင့္ပစ္ခ့ဲသည့္တိတ္အမဲ
ေရာင္ပတ္အျဖဴ ေရာင္ေကာ္ဘူးအတြင္းမွ WYစာတန္းပါ
ပန္းေရာင္စိတ္ႄကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၁၃၃ ျပား၊WY စာ
တန္းပါအစိမ္းေရာင္စိတ္ႄကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၃ ျပား၊
အိမ္သာမ်က္ႏွာက်က္ေပၚမွ Red Ruby ေဆးလိပ္ဘူးခြံ
အတြင္းတြင္စိတ္ႄကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားသုံးစြဲရာတြင္အသုံးျပဳ
သည္ဟုထင္ရေသာခဲျပားပတ္ထားသည့္ ၂ လက္မခန္႔႐ွိ
အျဖဴ ေရာင္ပုိက္အေသး ၁ ခု၊ ေဒၚႏုႏုလြင္ဝတ္ဆင္ထားသည့္ အကႌ်အတြင္းမွလက္ကုိင္ဖုန္း ၁ လုံးႏွင့္ေငြစကၠဴ
၁၃၅၀၀ က်ပ္တုိ႔ကုိသိမ္းဆည္းရမိခ့ဲ၍တရားမဝင္စိတ္ႄကြ
႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ားလက္ဝယ္ေတြ႕႐ွိသူေဒၚႏုႏုလြင္ႏွင့္တင္မုိးလြင္တုိ႔အားဥပေဒအရအေရးယူေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းသိရသည္။
                           
 ေဝယံ-ဇလြန္(ျပန္/ဆက္)
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage57. ဇာတ္ပို႔ေနရာမေပ်ာက္ေအာင္ မနည္း႐ုန္းေနရသည္ဟု စိုးမိုးၾကည္ ေျပာၾကား -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (04h ago)

ဖြင့္ရန္။ဇာတ္ပို႔ေနရာမေပ်ာက္ေအာင္
မနည္း႐ုန္းေနရသည္ဟု  စိုးမိုးၾကည္ ေျပာၾကား

ယေန႔ေခတ္တြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္အလုပ္ကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္တစ္ခု အျဖစ္ လုပ္ကိုင္သူ မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး ဇာတ္ကား႐ိုက္ကူးမႈမ်ားလွ်င္ မ်ားသေလာက္ အႏုပညာေၾကးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္ေစ်းကြက္တြင္ ရသေလာက္ႏွင့္ ႐ိုက္ကူးျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္ကပင္ အႏုပညာႏွင့္ ဝါသနာကိုအေျခခံၿပီး လုပ္ကိုင္ခဲ့သူမ်ားအေနျဖင့္  ေစ်းကြက္အရ  အဆင္မေျပမႈမ်ား ေတြ႕ၾကံဳလာရ ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေစ်းကြက္ပ်က္ေနသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇာတ္ပို႔တစ္ဦးအျဖစ္ ၃၅ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ရပ္တည္လုပ္ကိုင္ခဲ့သူ စိုးမိုးၾကည္က \'\'အစ္မတို႔အေနနဲ႔ေတာ့ ကိုယ္ ႀကိဳက္တဲ့ဇာတ္ဆို မျငင္းပါဘူး၊ ကိုယ့္အတြက္ လုပ္ကြက္မ်ားမယ္၊ က်န္တယ္ဆို လုပ္ပါတယ္၊ လုပ္ကြက္နည္းတဲ့အခါမွာေတာ့ အစ္မတို႔ကို လာငွားတဲ့သူေတြ၊ ပ႐ို ဂ်ဴဆာေတြက ေစ်းကြက္အရ နည္းနည္း လက္တြန္႔တာမ်ဳိးေလးေတြ၊ မတတ္ႏိုင္ တာမ်ဳိးေတြေတာ့ ရွိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အစ္မတို႔က ဒါပဲလုပ္တတ္ေတာ့ သူတို႔နဲ႔ ေသခ်ာတိုင္ပင္ရတာေပါ့၊ အခ်ဳိ႕က ဒီလူေတာ့ လိုခ်င္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေငြက်ေတာ့ မသုံးခ်င္ၾကဘူး၊ သူတို႔ဘက္ကၾကည့္ရင္လည္း မွန္ပါတယ္၊ အဲ့ေတာ့ ဒီလူထက္ေစ်း သက္သာသူကို သူတို႔ ရွာၾကတယ္၊ အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ ၁ဝ သိန္းေလာက္ရတဲ့ သူကို ငါးသိန္းေလာက္ဖမ္းဆစ္ေတာ့ စိတ္ညစ္ရတယ္၊ အစ္မကေတာ့ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ ဘက္ အဆင္ေျပေအာင္ေတာ့ ၾကည့္လုပ္ေနရတာပါပဲ\'\'ဟု ဆိုသည္။

သ႐ုပ္ေဆာင္  စိုးမိုးၾကည္အေနျဖင့္ အႏုပညာေလာကတြင္ နာမည္တစ္ခု ျဖစ္ တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္မႈမ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီး အႏုပညာေလာကထဲသို႔ စႏိုး ဝိႈက္ထုတ္လုပ္ေရးမွ ႐ိုက္ကူးသည့္ တသသလြမ္း၊ တစ္အူထံု႔ဆင္း၊ မိုးထက္ျမင့္ေသာ စသည့္ ဇာတ္ကားမ်ားျဖင့္ ပရိသတ္ လက္ခံအားေပးမႈရရွိခဲ့သည္။  ေနာက္ပိုင္း ႐ိုက္ကူးရသည့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္လည္း ရသေလာက္ကို ပရိသတ္ရင္ထဲေရာက္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သိရသည္။
\'\'အခုဆို အစ္မက ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဇာတ္ကားမွာလည္း အေမတစ္ ေယာက္ေနရာကေန ပါဝင္ထားတယ္၊ ဒါ႐ိုက္တာ ဇမၺဴထြန္းသက္လြင္႐ိုက္တဲ့ ႀကီးျမတ္ေသာမာတာ ဇာတ္လမ္းတြဲလည္း ႐ိုက္ေနပါတယ္၊ အဲဒီမွာေတာ့ အစ္မက မို႔မို႔ျမင့္ေအာင္ရဲ႕သမီးေလးကို ေကာက္ယူေမြးစားတဲ့သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္\'\'ဟု လတ္တေလာ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေျပာ သည္။         
                                                                                          ကိုလင္း
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage56. ဇာတိေျမဇာတ္ကားတြင္ ဂ်ပန္စကားေျပာဆိုမႈ အခက္အခဲကို ဝတ္မံႈေရႊရည္ ရွင္းျပ -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (04h ago)

ဖြင့္ရန္။ဇာတိေျမဇာတ္ကားတြင္ ဂ်ပန္စကားေျပာဆိုမႈ အခက္အခဲကို ဝတ္မံႈေရႊရည္ ရွင္းျပ

ဂ်ပန္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးအျဖစ္  ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ထားသည့္  ဇာတိေျမ  ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီး ႐ုံမတင္ခင္  လူမႈကြန္ရက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွ႔ံသြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္သူမ်ား  နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား  ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္အျပင္  အဆုိပါ႐ုပ္ရွင္တြင္  ျပင္ဆင္ခ်ိန္ႏွစ္လသာ  အခ်ိန္ရခဲ့ၿပီး  ေတာင္ေပၚသူရွမ္းမေလး  နန္းဟပ္ေခးစံအျဖစ္  သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ဝတ္မႈံေရႊရည္၏ ဂ်ပန္စကားေျပာဆိုမႈအေပၚလည္း ပရိသတ္မ်ား၏ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ဇာတိေျမ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးတြင္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထပ္ဆင့္ အကယ္ဒမီ ဝတ္မံႈေရႊရည္က \'\'ဒီကားထဲမွာ ကစ္က နန္းဟပ္ေခးစံဆိုတဲ့ ႐ွမ္းမေလး ေနရာက သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္၊ ဂ်ပန္မွာေမြးၿပီး ဂ်ပန္မွာပဲ ႀကီးျပင္းခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာ ျပည္က ေကာင္မေလးေပါ့၊ ဒီဇာတ္ကားက အခ်စ္ကားလည္း မဟုတ္သလို သာမန္ သမား႐ိုးက်ဇာတ္လမ္းလည္း  မဟုတ္ပါဘူး၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔လည္းဆက္စပ္တဲ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးကားပါ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကို ေဖာ္က်ဴးတဲ့ကားလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ နည္းနည္းေတာ့ တာဝန္ႀကီးပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့လည္း ဒီကား႐ိုက္ခါနီး သံုးလ ေလာက္အလိုမွ ကစ္ကို လာၿပီးေျပာတာ၊ ဇာတ္႐ုပ္က ကစ္က ဂ်ပန္မွာေမြးၿပီး ဂ်ပန္မွာပဲႀကီးျပင္းလာတဲ့ ေကာင္မေလးဆိုေတာ့ ဂ်ပန္လိုေျပာရတယ္၊ အဲဒီအတြက္ ဂ်ပန္စကားေလ့က်င့္ဖို႔ ႏွစ္လေလာက္ပဲ အခ်ိန္ရလိုက္တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ဂ်ပန္မွာ သြား႐ုိက္ျပန္ေတာ့လည္း ကိုယ့္ႏိုင္ငံမဟုတ္ေတာ့ မတူတာေတြ၊ အလုပ္လုပ္ရတဲ့စနစ္ မတူတာေတြရယ္ေၾကာင့္ ျပႆနာေတြ၊ အခက္အခဲေတြ၊ ဖိအားေတြ အမ်ားႀကီး ႐ွိခဲ့ တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါေတြကိုမမႈဘဲ ကစ္တို႔ ဒီဇာတိေျမတစ္ဖြဲ႕လံုး ဂ်ပန္ေရာ ျမန္မာပါ စုေပါင္းၿပီးေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာကို အားစိုက္ၿပီး ဖန္တီးခဲ့ၾကရတာပါ\'\'ဟု ေျပာသည္။

ဂ်ပန္စကားေျပာဆိုမႈအေပၚတြင္ ပရိသတ္မ်ား၏ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဝတ္မံႈေရႊရည္က \'\'စကားေျပာတာက်ေတာ့ ကစ္က ဂ်ပန္စကားကို ေမြးကတည္းကေျပာလာခဲ့တဲ့သူမွမဟုတ္တာ၊   ၿပီးေတာ့  ဒီကားကို   ႐ိုက္ခါနီး  သံုးလေလာက္ အလိုမွာမွ ကစ္ကိုလာကမ္းလွမ္းတာ၊ ၿပီးေတာ့လည္း အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ သူတို႔ ျပင္ဆင္တာ၊ ညႇိႏိႈင္းတာနဲ႔ဆိုရင္ ႐ိုက္မယ့္အခ်ိန္နဲ႔ စကားေျပာသင္တဲ့အခ်ိန္က ႏွစ္လ ေလာက္ပဲ ရလိုက္တာ၊ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ႏွစ္လေလာက္ကို ေန႔တိုင္း အိမ္မွာသင္တယ္၊ ႐ွဴတင္ခ်ိန္ၿပီးတာနဲ႔ ညဘက္ဆို အိမ္မွာသင္တယ္၊ မနက္ဆို အိမ္မွာသင္တယ္၊ ၿပီးရင္ ဂ်ပန္ေရာက္တာနဲ႔လည္း ဂ်ပန္မွာ သင္ရတယ္ေပါ့ေနာ္၊ ေတာက္ေလွ်ာက္ ႐ွဴတင္မွာ နားေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္   ဂ်ပန္ကလူေတြနဲ႔   စကားေျပာေနရတယ္၊  ဒါေတာင္ သူတို႔လို မေျပာႏိုင္ဘူး၊ ေမြးကတည္းကေျပာလာတဲ့သူေတြနဲ႔ ကိုယ္က ႏွစ္လေလာက္ သင္ခဲ့ရတာနဲ႔ေတာ့  ႏႈိင္းယွဥ္လို႔ဘယ္ရမလဲ၊  ကိုယ့္ဘက္ကေတာ့  အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ ေျပာခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒါေလးေတာ့ နားလည္ေပးေစခ်င္ပါတယ္\'\'ဟု ဆိုသည္။

ကိုလင္း


(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage55. စစ္ပြဲၿပီးဆုံးျခင္း ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပ -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (04h ago)

ဖြင့္ရန္။စစ္ပြဲၿပီးဆုံးျခင္း ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပ

တိုက်ဳိ   ၾသဂုတ္   ၁၅

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိျပည္သူမ်ားသည္ ဒုတိယကၻာစစ္ၿပီးဆုံးျခင္း အထိမ္းအမွတ္ပြဲ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ နိပြန္ဘူဒိုဂန္ခန္းမတြင္ လူေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ စုေဝးခဲ့ၾကၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ေရာက္တိုင္း အဆိုပါအခမ္းအနားကို က်င္းပၾကသည္။ ဂ်ပန္ဘုရင္ အာကီဟီတိုႏွင့္မိဖုရား မီခ်ီကိုတို႔သည္ ယခုအခမ္းအနားကို ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ တက္ေရာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ဘုရင္သည္ လာမည့္ႏွစ္ဧၿပီလတြင္ထီးနန္းစြန္႔မည္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၇၃ ႏွစ္က စစ္ပြဲအတြင္း လူေပါင္း သံုးသန္းေက်ာ္ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး ယင္းအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို လူေပါင္း ၆၅ဝဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဂ်ပန္ဘုရင္ အာကီဟီတိုက စစ္ပြဲၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာလေပါင္းမ်ားစြာကိုျဖတ္သန္းရင္း အတိတ္ကာလက အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေနာင္တရမိေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔စစ္ပြဲမ်ိဳးေနာက္ထပ္မျဖစ္ပြားရေအာင္ နက္နက္နဲနဲ ေမွ်ာ္လင့္မိပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ စစ္ပြဲအတြင္းအသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည့္ လူတိုင္းအတြက္ ဆုေတာင္းပါ ေၾကာင္း၊ ကၻာႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ဆုေတာင္းပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ဘုရင္သည္  ¤င္းထီးနန္းလက္ခံရရွိသည့္အခ်ိန္မွစ၍ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ရာ ယခုတစ္ႀကိမ္ မွာေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

အင္န္အိတ္ခ္်ေက


(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage54. ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕၌ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းၿပီး ကြင္းေရ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ယာယီပိတ္ထား -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (04h ago)

ဖြင့္ရန္။ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕၌ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းၿပီး
ကြင္းေရ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္
စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ယာယီပိတ္ထား

ေညာင္တုန္း    ၾသဂုတ္   ၁၅

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး   မအူပင္ခ႐ိုင္   ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္   မိုးသည္းထန္ စြာရြာသြန္းၿပီး   ကြင္းေရျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္   ၾသဂုတ္   ၁၅   ရက္တြင္    ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား   ယာယီပိတ္ထားရေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းၿပီး ကြင္းေရျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္  ေညာင္တုန္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၾသဂုတ္ ၇ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၁၂ ေက်ာင္း ကုိ ယာယီပိတ္ထားရေသာ္လည္း   ကြင္းေရျပန္လည္က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ အမက(ေပါက္ေတာ)ႏွင့္ ၾသဂုတ္  ၁၅ ရက္တြင္  အမက(ပေနာ္ခနာ)  ေက်ာင္းတို႔ကုိ   ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

 အဆိုပါ ကြင္းေရျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ဆက္လက္ပိတ္ထားသည့္    စာသင္ ေက်ာင္းမ်ားမွာ အမက (ကညင္ေကာက္)၊  အမက(ဂုံမင္းဆိပ္)၊ အလက(ခြဲ) (တေပ ကုလား)၊   မူလြန္ (အလယ္ဆယ္)၊ အမက(ထရံႀကီး)၊   အလက(ခြဲ)(ကုကၠိဳဝ)၊ အလက (ခြဲ) (ဖိုးခုံစု)၊ အမက(ရြာေဟာင္း)၊ အမက (ေအာင္ ေဘာဂ)ႏွင့္ အမက(ေရႊဟသၤာ ကြၽန္းေအာက္စု)   စာသင္ေက်ာင္း စုစုေပါင္း  ၁ဝ ေက်ာင္း ကို ယာယီပိတ္ထားရေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ သိရသည္။                     

ဝဠာႏိုင္(ေညာင္တုန္း)


(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage53. ေျမာင္းျမတြင္ WY စာတမ္းပါ ပန္းေရာင္စိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (04h ago)

ဖြင့္ရန္။ေျမာင္းျမတြင္ WY စာတမ္းပါ ပန္းေရာင္စိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ


ေျမာင္းျမ ၾသဂုတ္ ၁၆

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္၊ မုဆိုးကြင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ပတၱာကုန္းေက်းရြာေန အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးထံမွ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ေန႔ ည (၇)နာရီခန္႔က WY စာတမ္းပါ ပန္းေရာင္ စိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ား ရွာေဖြသိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ မူးယစ္တပ္ဖြဲ႕စု (၄၉) တပ္ၾကပ္ႀကီး ဦးစိုးဦးႏွင့္ ပုသိမ္ခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေျမာင္းျမခရိုင္ မႈခင္းႏွိမ္ႏွင္းေရးဌာနစိတ္မွ ရဲအုပ္ ဦးေအာင္ထြန္းဝင္း၊ နယ္ထိန္းေခါင္းေဆာင္ ရဲအုပ္ ဦးေအာင္ေဆြျမင့္ႏွင့္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အသိသက္ေသ မ်ားႏွင့္အတူ ပတၱာကုန္းေက်းရြာေန မဇင္မာျမင့္၏ ေနအိမ္သို႔ သတင္းအရ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရာ မဇင္မာျမင့္ႏွင့္အတူ မျမင့္သႏၲာဝင္းအား အတူေတြ႕ရွိၿပီး ေမးျမန္းရွာေဖြရာ ေနအိမ္ ဘုရားစင္ အေရွ႕ဘက္ အိမ္အမိုး ဓနိမိုးၾကားမွ သိမ္းဆည္းထားေသာ 88/1 စာတမ္းပါ နီညိဳေရာင္ စိတ္ႂကြေဆးျပား (၁၀) ျပား၊ WY စာတမ္းပါ လိေမၼာ္ေရာင္ စိတ္ႂကြေဆးျပား (၁၁၀)ျပား၊ မျမင့္သႏၲာဝင္းအမည္ျဖင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေပးထားသည့္ ျမန္မာ+တရုတ္ နယ္စပ္သြားလာခြင့္ ပတ္စပို႕တစ္ခုတို႔ႏွင့္အတူေတြ႕ရွိၿပီး စိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ား သယ္ေဆာင္သူ၊ ေရာင္းခ်ေပးသူမဇင္မာျမင့္ႏွင့္ မျမင့္သႏၲာဝင္းတို႔ ႏွစ္ဦးအား ေျမာင္းျမရဲစခန္းက အမႈဖြင့္အေရးယူ ထားေၾကာင္း သိရသည္။
     
     
ျပန္ဆက္(ေျမာင္းျမ)
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage52. ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငဝန္ျမစ္ေရ စိုးရိမ္ေရမွတ္သို႔ေရာက္ရွိ၊ သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (05h ago)

ဖြင့္ရန္။ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငဝန္ျမစ္ေရ  စိုးရိမ္ေရမွတ္သို႔ေရာက္ရွိ၊   သတိေပးခ်က္မ်ား  ထုတ္ျပန္

ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ၾသဂုတ္ ၁၅

ပုသိမ္ခ႐ိုင္ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ ငဝန္ျမစ္ေရသည္ ၾသဂုတ္၁၅ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီတြင္ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ တိုင္းထြာခ်က္အရ ၁၁၆၁ စင္တီမီတာ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ တစ္စင္တီမီတာတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ဆည္/ေရဦးစီးဌာန ငဝန္ေရကာတာ၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္မွာ ၂၇ ေပျဖစ္ၿပီး ယေန႔နံနက္တြင္ ၂၈ ဒသမ ၃ဝ ေပ ေရကာတာစိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ တစ္ေပခြဲခန္႔ ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိလ်က္ရွိသည္။

ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕၌ ငဝန္ေရကာတာ ေရေဘးကာကြယ္မႈ ဧရိယာအတြင္းရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စု ၁၁ စုႏွင့္ ငဝန္ျမစ္၏အေနာက္ဘက္ကမ္း
ေရကာတာ၏ ေရေဘးကာကြယ္မႈဧရိယာျပင္ပ  ငဝန္ျမစ္ကမ္းေဘး၌ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စု ၂၇ စု စုစုေပါင္း ၃၈ အုပ္စုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ျမစ္ကမ္းေဘးရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္လည္း လက္ရွိျမစ္ေရအေျခအေန၌ ေဒသခံမ်ားပံုမွန္ဆက္သြယ္ သြားလာလ်က္ရွိေနၿပီး ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ တိုင္းေဒသႀကီးခြင့္ျပဳ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ  ငဝန္ေရကာတာ၊ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕တြင္း ေရကာတာအပါအဝင္ တာမိုင္စုစုေပါင္း၂၂ မိုင္၌ ယခုႏွစ္မိုးရာသီကာလမတိုင္မီ ေရ ကာတာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္မီၿပီးစီးခဲ႔ရာ ေရကာတာႀကံ့ခိုင္မႈအေျခအေနမွာလည္း ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိသည္။

ေရကာတာမ်ား၌ သက္ဆိုင္ရာဆည္/ေရဌာနမွ ဌာနေရကင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊အေရးေပၚေရေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္း
ျခင္းႏွင့္ ေရကာတာျပင္/ထိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးမွ ျမစ္ေရအေျခအေနသတိေပးခ်က္မ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားသို႔ အဆက္မျပတ္ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအားလံုး ပံုမွန္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။           

ၿမိဳ႕နယ္(ျပန္/ဆက္)
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage51. ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လက္ခံေတြ႕ဆုံ -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (05h ago)

ဖြင့္ရန္။ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၁၅

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လြတ္ လပ္ေသာ    စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒   သံအမတ္ႀကီး ႐ိုဆာရီယိုမယ္နာလိုႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးျမသိန္း၊ သံအမတ္ႀကီး ကင္ဇိုအိုရွီးမား၊ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္တို႔အား   ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမတြင္     လက္ခံေတြ႕ဆုံ သည္။

ေဆြးေႏြး

ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္  ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား၊ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္း တာဝန္သတ္မွတ္ခ်က္ အတည္ျပဳေရး ကိစၥ၊ ေကာ္မရွင္အား အေထာက္အကူ ျပဳမည့္ အတြင္းေရးမွဴး႐ုံးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း ေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံရာသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္း၊  အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားအစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္  လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃ဝ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။                                                               

သတင္းစဥ္
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage50. ဓာတ္ပုံ ထိန္ဝင္း၏ ႏွစ္ (၃ဝ) ျပည့္ ရွစ္ေလးလုံးလူထုအုံၾကြမႈ ဓာတ္ပုံျပပြဲ ေလာကနတ္ပန္းခ်ီျပခန္း၌ ျပသမည္ -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (05h ago)

ဖြင့္ရန္။ဓာတ္ပုံ ထိန္ဝင္း၏ ႏွစ္ (၃ဝ) ျပည့္ ရွစ္ေလးလုံးလူထုအုံၾကြမႈ ဓာတ္ပုံျပပြဲ ေလာကနတ္ပန္းခ်ီျပခန္း၌ ျပသမည္

ရန္ကုန္   ၾသဂုတ္   ၁၄

ဓာတ္ပုံ ထိန္ဝင္း၏ ႏွစ္ (၃ဝ) ျပည့္ ရွစ္ေလးလုံးလူထုအုံၾကြမႈ ဓာတ္ပုံျပပြဲကို  ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္မွ ၂ဝ ရက္အထိ ေန႔စဥ္နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းရွိ ေလာကနတ္ပန္းခ်ီျပခန္း၌ ျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပုံ ထိန္ဝင္း (ဦးထိန္ဝင္း) သည္ \'\'၁၉၈၈ လူထု အုံၾကြမႈ\'\' သမိုင္းဝင္ရွားပါးဓာတ္ပုံမ်ားအား ၾသဂုတ္လဆန္း မွ အာဏာသိမ္းယူသည့္အခ်ိန္ထိ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံမ်ား  ႐ိုက္ကူးထားခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ဓာတ္ပုံမ်ားကို  လာမည့္ဓာတ္ပုံျပပြဲတြင္  ျပသသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပုံ  ထိန္ဝင္းက \'\'ရွစ္ေလးလုံးကာလ ၾသဂုတ္ လဆန္းကေန  အာဏာသိမ္းတဲ့ရက္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္အထိ ႐ိုက္ထားတာပါ။    မွတ္တမ္းတင္ထားမယ္ ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔   လိုက္႐ိုက္ထားတာပါ။   ျပသတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က   ရွစ္ေလးလုံးလူထုအုံၾကြမႈႀကီးကို    မျမင္ လိုက္ရတဲ့သူေတြ ဒါကိုျပန္ျမင္ေစခ်င္တယ္။ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္တာလဲ။ ဘယ္လိုလႈပ္ရွားၾကသလဲဆုိတာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့သူ ေတြအခ်ဳိ႕ကလည္း  ေမ့ခ်င္ေမ့ေနမွာေပါ့။  ဒါကို ျပန္ၿပီး ၾကည့္ေစခ်င္တယ္။  အဲဒီသေဘာပါပဲ။  မွတ္တမ္းအျဖစ္ သိမ္းထားလိုသူေတြကိုလည္း ေရာင္းေပးသြားပါမယ္\'\'  ဟု ေျပာသည္။

ဓာတ္ပုံထိန္ဝင္းသည္ ၄င္း႐ိုက္ကူးခဲ့သည့္  ၁၉၈၈ လူထုအုံၾကြမႈ သမိုင္းဝင္ရွားပါးဓာတ္ပုံမ်ားကို နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံရွိ ေမာ္ကြန္းတိုက္သို႔ ေပးပို႔ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုမွ ျပန္လည္ေတာင္းယူ၍ ျပသျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

\'\'အဲဒီတုန္းက႐ိုက္ထားတဲ့ နဂၢတစ္ေတြကို ကြၽန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြသုံးဦးဆီမွာ သိမ္းထားခိုင္းပါတယ္။ ဒါကိုစစ္ေဆး မယ္ဆိုတာၾကားလို႔ သူတို႔က  မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးလိုက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ဆီမွာက်န္ေနတဲ့   တစ္ဝက္ကို  သိမ္းထားရင္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္တယ္လို႔ယူဆၿပီး    နယ္သာလန္မွာရွိတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္မိတ္ေဆြထံ ပို႔ထားတာပါ။ အခုက  နယ္သာလန္ ေမာ္ကြန္းတိုက္မွာသိမ္းထားတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ဓာတ္ပုံေတြကို ျပန္ကူးၿပီး  ျပသရျခင္း  ျဖစ္ပါတယ္။  လြန္ခဲ့တဲ့ သုံးလ ေလာက္က ပို႔လိုက္တာကို  ျပန္ကူးတာပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ဆီမွာ ဓာတ္ပုံေပါင္း ၆ဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ရွိပါတယ္\'\'ဟု ဓာတ္ပုံ ထိန္ဝင္းက ေျပာသည္။

ဓာတ္ပုံထိန္ဝင္း႐ိုက္ကူးခဲ့သည့္   \'\'၁၉၈၈   လူထု အုံၾကြမႈ\'\'  သမိုင္းဝင္ရွားပါးဓာတ္ပုံမ်ားကို ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ မွ ၁၂ ရက္အထိ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဗိႆႏိုးပန္းခ်ီျပခန္း၌ ျပသခဲ့ၿပီး      အားလုံးလာေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေစရန္ ေလာကနတ္ပန္းခ်ီျပခန္းတြင္ ထပ္မံျပသျခင္း ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပုံထိန္ဝင္းသည္  ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္  ၁၉၇၄  ဒီဇင္ဘာလ \'\'ဦးသန္႔ စ်ာပနအေရးအခင္း\'\' တြင္လည္း ဓာတ္ပုံမ်ား လွ်ဳိ႕ဝွက္႐ုိက္ကူး၍ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ \'\'၁၉၇၄ ခု ဦးသန္႔အေရးအခင္း\'\'  ဓာတ္ပုံေဆာင္းပါး စာအုပ္ကို ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ဓာတ္ပုံထိန္ဝင္း (ဦးထိန္ဝင္း) ကို  ၁၉၄၆  တြင္  ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ၁၉၆၆ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္အထိ ရန္ကုန္ ေဆးတကၠသိုလ္(၁) တြင္   ပညာသင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေဆးပညာဘြဲ႕ ရရွိခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

သတင္း-ရဲေခါင္ၫြန္႔၊ ဓာတ္ပုံ-ထိန္ဝင္း


(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage49. လာကာဇက္တီႏွင့္အတူ ပြဲထြက္ကစား ခိုင္းရန္ နည္းျပအမ္မရီကို အူဘာမီယန္း ေတာင္းဆို -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (05h ago)

ဖြင့္ရန္။လာကာဇက္တီႏွင့္အတူ ပြဲထြက္ကစား ခိုင္းရန္ နည္းျပအမ္မရီကို အူဘာမီယန္း ေတာင္းဆို

လန္ဒန္ ၾသဂုတ္ ၁၅

ရာသီအဖြင့္ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္တြင္ မန္စီးတီးကို ႏွစ္ဂိုးျပတ္႐ႈံးခဲ့ရေသာ အာဆင္နယ္ အသင္းမွ ဂါဘြန္တုိက္စစ္မွဴး အူဘာမီယန္းက မိမိႏွင့္ ျပင္သစ္ တုိက္စစ္မွဴး လာကာဇက္တီတုိ႔ကုိ ပဲြထြက္စာရင္းတြင္ အတူထုတ္သံုးရန္ နည္းျပ အမ္မရီအား တိုက္တြန္း ခဲ့သည္။

လာကာဇက္တီသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အာဆင္နယ္သို႔ စတင္ ေရာက္ရွိခါစက ေျခစြမ္းျပ ဂုိးမ်ား သြင္းယူႏုိင္ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီေစ်းကြက္တြင္ အူဘာမီယန္း ေဒါ့မြန္မွ ေျပာင္းေရႊ႕ ေရာက္ရွိ လာၿပီးေနာက္ ပုံမွန္ ပဲြထြက္ခြင့္ မရသလုိ ႏွစ္ဦးသား ကစားပုံ ေနရာတူေနျခင္းေၾကာင့္ အရန္ကစားသမား ဘ၀ေရာက္ခဲ့ရၿပီး မန္စီးတီးႏွင့္ ပဲြတြင္လည္း ဒုတိယပုိင္းေရာက္မွ လူစား၀င္ခြင့္ ရခဲ့သည္။

အူဘာမီယန္းက \'\'ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ လာကာဇက္တီ တို႔ႏွစ္ဦး တိုက္စစ္မွာ ေကာင္းေကာင္းတြဲ ကစားႏိုင္မွာပါ။ ကြင္းထဲေရာက္ရင္ သူနဲ႔ေနရာ မထပ္ ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ ကစားပါ့မယ္။ မန္စီးတီးနဲ႔ပြဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တြဲဖက္ကစားႏိုင္ခဲ့တယ္။ လာကာဇက္တီက တိုက္စစ္ဗဟိုေနရာမွာ ေနရာယူထားရင္ ကြၽန္ေတာ္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွာ ကစားရမယ္လ္လိုိ႔ု  စိတ္ထဲမထားဘဲ သူနဲ႔ တြဲဖက္ညီစြာ ကစားႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။

ႏွစ္ေယာက္စလုံး အေကာင္းဆုံးေပါင္း ကစားႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ အသင္းက နည္းျပသစ္နဲ႔ အသားက်ဖို႔ အခ်ိန္ယူရဦးမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ သူ႔ကစားဟန္က တစ္ဖက္ကို ဖိအားေပးၿပီး အေကာင္းဆံုး ကစားႏိုင္တဲ့ နည္းစနစ္ျဖစ္လို႔ ေနာက္ပုိင္း ေအာင္ျမင္မွာပါ” ဟု ေျပာခဲ့သည္။

MWD


(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage48. အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ အုပ္စုအဖြင့္ ပြဲတြင္ ျမန္မာအသင္းႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အသင္း အမွတ္ခြဲယူ -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (05h ago)

ဖြင့္ရန္။အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ အုပ္စုအဖြင့္ ပြဲတြင္ ျမန္မာအသင္းႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အသင္း အမွတ္ခြဲယူ

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၁၅

အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ အမ်ဳိးသား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ အုပ္စု (စ) ပထမေန႔ကို ယေန႔ ညေနပိုင္း တြင္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပရာ ျမန္မာအသင္းႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အသင္းတုိ႔ တစ္ဂိုးစီ သေရက် ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အာရွအားကစား ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအသင္း၏ ပြဲဦးထြက္ပြဲမွာ ရလဒ္ေကာင္းျဖင့္ စတင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဒုတိယရခဲ့သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အသင္းထံမွ အမွတ္ခြဲယူႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအသင္းသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား အသင္းကို အျပန္အလွန္ ကစားႏုိင္ခဲ့ၿပီး တုိက္စစ္ပိုင္းက ဂိုးသြင္းခြင့္ ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့သလို ဂိုးသမား ေက်ာ္ဇင္ထက္၏ လက္စြမ္းျပ မႈေၾကာင့္လည္း အဖြင့္လွခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအသင္းသည္ အုပ္စုက်ပ္ အတြင္းက် ေရာက္ေနေသာ္လည္း အဖြင့္ပြဲမွာပင္ အမွတ္ရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအသင္းသည္ ေအာင္သူ၊ ေမာင္ေမာင္စိုး၊ ေမာင္ေမာင္လြင္၊ ရန္ႏုိင္ဦး၊ လိႈင္းဘိုဘို၊ လြင္မုိးေအာင္၊ နႏၵေက်ာ္၊ ဝင္းမိုးေက်ာ္၊ ထိုက္ထိုက္ေအာင္၊ ေဇာ္မင္းထြန္း၊ ေက်ာ္ဇင္ထက္ (ဂိုး)တုိ႔ျဖင့္ ပြဲထြက္ခဲ့သည္။ ပြဲအစတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား အသင္းက ပိုဖိ ကစားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ ေနာက္ခံလူမ်ား ခက္ခက္ခဲခဲ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ရသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားအသင္း ဂိုးရႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး အခ်ဳိ႕ရခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာဂိုးသမား ေက်ာ္ဇင္ထက္ ကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာယူ-၂၃ အသင္းသည္ မိနစ္ ၂ဝ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္သို႔ ျပန္လည္ ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္၍ ဂိုးရႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ဖန္တီးလာႏုိင္ၿပီး ၄၅ မိနစ္တြင္ ျမန္မာအသင္း ဂိုးစရခဲ့သည္။ ဒုတိယပိုင္းတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား အသင္းက ေခ်ပဂိုးရရန္ တုိက္စစ္ အားျမႇင့္လာသလို ျမန္မာအသင္းကလည္း ဂိုးျပန္မေပး ရေရးအတြက္ ခံစစ္ ကစားသမား မ်ားထည့္ကာ ခံစစ္အားျပဳ ကစားခဲ့သည္။ ၅၅ မိနစ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား အသင္း ဂိုးျပန္ရခဲ့သည္။ ဂိုးရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားအသင္း ဂိုးထပ္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာ္ဇင္ထက္ လက္စြမ္းျပ ကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့၍ ဂိုးထပ္မေပးရျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ အသင္းသည္ တန္ျပန္ တုိက္စစ္ျဖင့္သာ ကစားခဲ့ၿပီး ၆၇ မိနစ္တြင္ ေအာင္သူ ကန္ခြင့္ ရခဲ့ေသာ္လည္း ဘားထိထြက္ခဲ့၍ နစ္နာခဲ့ရသည္။ အုပ္စု(စ) အျခားပြဲတြင္ အီရန္အသင္းႏွင့္ ေဆာ္ဒီ အသင္းတုိ႔ ဂိုးမရွိ သေရက်ခဲ့သည္။ ျမန္မာအသင္းသည္ ဒုတိယပြဲအျဖစ္ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် အသင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

MWD


(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage47. ပုဂံေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမရွိ ျမင္ကြင္းအလွကို ၾကည့္႐ႈ ခံစားႏုိင္မည့္ အမိုးဖြင့္ မဂၤလာဘတ္စကား ခရီးစဥ္ ၾသဂုတ္ ၂ဝ ရက္တြင္ စတင္ ေျပးဆြဲမည္ -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (05h ago)

ဖြင့္ရန္။ပုဂံေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမရွိ ျမင္ကြင္းအလွကို ၾကည့္႐ႈ ခံစားႏုိင္မည့္ အမိုးဖြင့္ မဂၤလာဘတ္စကား ခရီးစဥ္ ၾသဂုတ္ ၂ဝ ရက္တြင္ စတင္ ေျပးဆြဲမည္

ေညာင္ဦး ၾသဂုတ္ ၁၅

ပုဂံေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမရွိ ျမင္ကြင္းအလွကို ၾကည့္႐ႈ ခံစားႏိုင္မည့္ အမိုးဖြင့္ မဂၤလာဘတ္စကား ခရီးစဥ္ကို ၾသဂုတ္၂ဝ ရက္တြင္ ပုဂံေဒသ၌ စတင္ေျပးဆြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Mingalarbus ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈကို ၾသဂုတ္ ၂ဝ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃ဝ ရက္အထိ ပ႐ိုမိုးရွင္း ကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ယင္းကာလအတြင္း လက္မွတ္ခအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ခရီးသည္ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅ဝဝဝ ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြား ဧည့္သည္တစ္ဦးလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ေဒၚလာ က်သင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္းမွာ ျပည္တြင္း ခရီးသည္တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁ဝဝဝဝ၊ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္တစ္ဦးလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅ ေဒၚလာ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

\'\'ၾသဂုတ္ ၂ဝ ရက္ကေန စက္တင္ဘာ ၃ဝ ရက္အတြင္း ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအျဖစ္ ေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ေျပးဆြဲေပးမွာပါ။ ဒီကာလၿပီးရင္ေတာ့ ေစ်းႏႈန္း အေျပာင္းအလဲရွိပါတယ္\'\'ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

အမိုးဖြင့္ မဂၤလာဘတ္စကား ဝန္ေဆာင္မႈကို Aquamarine Ecotourism Development ကုမၸဏီက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကနဦး အေနျဖင့္ ပုဂံေဒသ၌ အမိုးဖြင့္ မဂၤလာဘတ္စကား သံုးစီးျဖင့္ ေျပးဆြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ မတ္လက စမ္းသပ္ ေျပးဆြဲခဲ့ၿပီး မႏၲေလးႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ တို႔၌လည္း ယာဥ္တစ္စီးျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ ေျပးဆြဲရန္ ေဆာင္ရြက္ထားကာ စင္းလံုးငွားယာဥ္ အျဖစ္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စမ္းသပ္ကာလအျဖစ္ မတ္လတစ္လလံုး ေျပးဆြဲခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိသျဖင့္ ပုဂံေဒသ၌ စတင္ေျပးဆြဲျခင္း ျဖစ္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္ေျပးဆြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ Aquamarine Ecotourism Development ကုမၸဏီသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္က စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ အမိုးဖြင့္ မဂၤလာ အပန္းေျဖ ဘတ္စကားမ်ား ေျပးဆြဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

MWD


(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage46. အီတလီႏုိင္ငံ၌ အျမန္လမ္းမရွိ တံတားတစ္စင္းၿပိဳက် -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (05h ago)

ဖြင့္ရန္။အီတလီႏုိင္ငံ၌ အျမန္လမ္းမရွိ တံတားတစ္စင္းၿပိဳက်

ေရာမ ၾသဂုတ္ ၁၄

အီတလီႏိုင္ငံ ဂ်ီႏိုအာဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ေျမာက္ပုိင္း အျမန္လမ္းမရွိ တံတားတစ္စင္းသည္ ၾသဂုတ္ ၁၄ရက္တြင္ ၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာသည္။ အဆုိပါတံတားၿပိဳက်မႈ၌ လူဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆုံးေၾကာင္း ေဒသဆုိင္ရာလူနာတင္ယာဥ္ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမွ အႀကီးအကဲ၏ ေျပာဆုိခ်က္ကို ကုိးကား၍ Adnkronos သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းေနသည့္ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲတြင္ တံတားၿပိဳက်မႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသတြင္း မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕က ေျပာသည္။ ၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားသည့္ တံတားကုိ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ A10 အျမန္လမ္းမႀကီး၌ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။

တံတားၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ တံတားေပၚ၌ ေမာင္းႏွင္ေနေသာ ကားအစီးေရမွာ ရွစ္စီး သုိ႔မဟုတ္ ကုိးစီးအၾကား ရွိေၾကာင္း မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိသူတစ္ဦးက Sky Italia ႐ုပ္သံသုိ႔ေျပာသည္။ အလြန္ဝမ္းနည္းဖြယ္အျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ စုိးရိမ္ ထိတ္လန္႔မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ ေရးဝန္ႀကီး ဒါနီလုိ တုိနီနယ္လီက ေျပာသည္။

တံတားၿပိဳက်မႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၂ဝ ဦး ထက္မနည္းရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ အပ်က္အစီးမ်ားၾကားတြင္ လူမ်ားစြာ ရွိေနႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိသူ ၁ဝ ဦးကုိ ေဆး႐ုံသုိ႔ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသ တြင္းသတင္းဝက္ဆုိက္ ျဖစ္ေသာ Il Secolo XIX က ေဖာ္ျပထားသည္။

MWD


(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage45. ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (05h ago)

ဖြင့္ရန္။ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၁၅

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္   နယ္ေျမ (၂)အမွတ္(၁) နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲ  ငါးရန္႔ေခ်ာင္းကင္းစခန္းမွ  ဒုတိယ ရဲမွဴးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ ဦးစီးသည့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ဦးႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံ  အမွတ္ (၃၄)BGBတပ္ Gorijonbuniya       ကင္းစခန္းမွ ဒုစခန္းမွဴး  Naib  Subedar  Md. Sultan Ahmad ဦးစီးသည့္ ၁၅ ဦးတို႔ သည္ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီ မိနစ္ ၂ဝ မွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ ထိ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံအသီးသီးအတြင္းရွိ  နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုးလမ္းအတိုင္း  နယ္ နိမိတ္ မွတ္တိုင္ (၄ဝ)မွ (၄၁)အထိ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္း၍ ေျမျပင္ လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

အလားတူ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီ ၁ဝ မိနစ္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕
နယ္ေျမ(၅)၊ အမွတ္(၂)နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲ ငါးခူရနယ္ေျမ႐ုံးမွ ဒုတိယရဲမွဴး ထြန္းထြန္း ဦးစီး သည့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ရွစ္ဦးသည္   ေရယာဥ္တပ္ဖြဲ႕စု (ေမာင္ေတာ)မွ အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္ ႏွစ္စင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊   ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အမွတ္ (၂)နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ   Naib Subedar Sha Alome ဦးစီး ၁၁ ဦးသည္   စက္တပ္ေရယာဥ္ ႏွစ္စင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း စံပါယ္ပင္ရင္းေခ်ာင္းဝ ထိပ္ နတ္ျမစ္အလယ္  ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္အနီးဆုံရပ္ ေရမိုင္ ၁၁ ၌ ေတြ႕ဆုံ၍ နတ္ျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း ညႇိႏႈိင္းကင္းလွည့္ခဲ့ရာ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ျပဴးမ ေခ်ာင္း ေခ်ာင္းဝအနီး ေရမိုင္ ၁၄ ႏွင့္ ၁၅ ၾကားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

ရဲျပန္ၾကား
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage44. ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာေရႊေစ်းႏႈန္း အတက္ဘက္သို႔ ဦးတည္ -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (08h ago)

ဖြင့္ရန္။ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာေရႊေစ်းႏႈန္း အတက္ဘက္သို႔ ဦးတည္

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၁၅

ကမ႓ာ႔ေရႊေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္ေနျခင္း ေၾကာင့္ ျမန္မာေရႊေစ်းႏႈန္း အတက္ဘက္သို႔ ဦးတည္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းထံမွ သိရ သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္း ျပန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးခ်ဳိက \'\'လက္ရွိ ေရႊေစ်းကြက္ အေနအထားက ကမ႓ာ႔ေရႊေစ်းႏႈန္းက တအားက်ေနတယ္။ ကမ႓ာ႔ေရႊေစ်းက က်ၿပီး ျမန္မာ့ေရႊေစ်းက ဘာလို႔ မက်လဲ ဆိုရင္ တစ္ဖက္မွာ ေဒၚလာေစ်းက စံခ်ိန္ တင္ အျမင့္ဆုံးေစ်း က်ပ္ ၁၅ဝဝ ျဖစ္ေန တယ္။ အဲဒီေတာ့ ကမ႓ာ႔ေရႊေစ်းက်ၿပီး ေဒၚလာေစ်းတက္တဲ့ အတြက္ ျမန္မာ့ ေရႊေစ်းကမက်ဘဲ လက္ရွိအေနနဲ႔က ဒီေန႔ေပါက္ေစ်း ဆိုရင္ က်ပ္ ၉၄၈၅ဝဝ ေစ်းေလာက္နဲ႔ အလုပ္ျဖစ္ေနတယ္\'\' ဟု ေျပာသည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေရႊေစ်း ႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၉၁ဝဝဝဝ ခန္႔ရွိရာမွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၉၅ဝဝဝဝ ခန္႔ရွိသျဖင့္ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေငြက်ပ္ေလးေသာင္းနီးပါး ေစ်းတက္ခဲ့သည္။ ေဒၚလာေစ်းတက္ျခင္း ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ပြားသျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မေကာင္းျခင္းသည္လည္း အေရာင္း အဝယ္နည္းပါးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္တို႔က ဆိုသည္။

ေရႊဆိုင္ႀကီးမ်ား အေရာင္းအဝယ္ ေကာင္းမွသာ အေခါက္ေရႊမ်ား ေရာင္းရ မည္ျဖစ္ၿပီး ပန္းထိမ္သမားမ်ားလည္း အလုပ္အကိုင္ ေကာင္းမည္ျဖစ္ သည္။ ေရႊဝယ္ယူစုေဆာင္း သူမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းအတက္တြင္ အျမတ္အစြန္း အထိုက္အေလ်ာက္ရပါက ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ၾကေလ့ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေစ်းႏႈန္းအျမင့္သို႔ေရာက္လွ်င္ ျပန္ ေရာင္းခ်ေလ့ရွိၿပီး ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းသည့္ အခါတြင္ ျပန္လည္ဝယ္ယူ စုေဆာင္းတတ္ ေလ့ရွိသည္ဟု သိရသည္။

\'\'ေစ်းျမင့္ရင္ အေရာင္းအဝယ္ မေကာင္းဘူး။ ေစ်းနိမ့္ရင္ အေရာင္း အဝယ္ေကာင္းတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုရင္ ေစ်းျမင့္ရင္လူေတြက လိုက္မဝယ္ခ်င္ဘူး။ က်သြားရင္ လိုက္ဝယ္တယ္\'\'ဟု ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ ဦးေအးခ်ဳိက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္၊ စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တိုဘာလမ်ားတြင္ ေရႊေစ်းႏႈန္း မ်ား သိသာစြာက်ဆင္းျခင္းမ်ဳိး ရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္ တို႔က သုံးသပ္ၾကသည္။ ပြင့္လင္းရာသီျဖစ္ေသာ ႏိုဝင္ဘာလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ားတြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရႊမ်ားျပန္ထြက္လာ ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ဘတ္ဂ်က္ပိတ္ခ်ိန္၊ စာရင္းပိတ္ခ်ိန္မ်ား တြင္မူ ကမ႓ာ႔ေရႊေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

ထင္ေပၚဝင္း(ကမာရြတ္)
ဓာတ္ပုံ - ထိန္လင္း
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage43. ရန္ကုန -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (10h ago)

ဖြင့္ရန္။...
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage42. ပံုစံခြက္ထဲက ေဖာက္ထြက္ရဲၾကပါ -TimeAyeYar

#Gov (1d ago)

ဖြင့္ရန္။


ဒီေန႔(၁၂.၈.၁၇) မွာ ေယာက္ခ္လမ္းထဲ(ေယာမင္းႀကီးရပ္ကြက္) ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္လာတယ္ဆိုလို႔ မနက္စာေရာင္းတဲ့ လမ္းေဘးဆိုင္ေတြေရာ ပန္းဆိုင္ေတြေရာ အကုန္ပိတ္ရတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းမေပၚ ဒဂံုပန္းၿခံ နားက ေဆာက္လုပ္ေရးမွတ္တိုင္က ဆိုင္ေတြလည္း အကုန္ပိတ္ေပးရတယ္။ ဂ်ာနယ္ဆိုင္ေတြကေတာ့ တစ္္ရက္ မေရာင္းရင္ အရႈံးျဖစ္ၿပီမို႔ ျဖစ္သလိုေလးေတြ ခင္းၿပီးေရာင္းေနၾကေပါ့။

ေျပာခ်င္တာက အရင္ေခတ္ အရင္အစိုးရေတြလက္ထက္တုန္းကလည္း လူႀကီးလမ္းေၾကာင္းဆိုရင္ ဒီလိုလမ္းေဘး ဆိုင္ေတြ အကုန္ပိတ္၊ အကုန္ရွင္း။ အဲ.. ေနာက္ေန႔က်ေတာ့ ျပန္ဖြင့္ၾက။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ ၿပီးေနၾကတာပဲ။ အခုေရာ ဘာထူးသြားေသးလဲ။

အဲဒီဆိုင္ေလးေတြ ပိတ္လိုက္ေတာ့ ဘာအက်ိဳးျဖစ္လဲ ေတြးၾကည့္ၾကဦး။ သူတို႔ေတြ တစ္ေန႔တာ ဝင္မယ့္ ဝင္ေငြေတြ ေလ်ာ့ကုန္မယ္။ အခက္အခဲေတြျဖစ္မယ္။

ဒီဆိုင္ေတြက အဲဒီၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မျဖစ္ခင္ကတည္းက ေခတ္အဆက္ဆက္ရွိေနတဲ့ဆိုင္ေတြ၊ ေရာင္းေနတဲ့ဆိုင္ေတြ။
စနစ္က်ခ်င္လုိ႔ လံုးဝမေရာင္းရလို႔ သတ္မွတ္ရင္လည္း မေျပာဘူး။

ခုဟာက လူႀကီးလမ္းေၾကာင္း တစ္ရက္အတြက္ အကုန္ပိတ္ေပးရတယ္။


စနစ္ေဟာင္း လူေဟာင္းေတြကို မႀကိဳက္လို႔ စနစ္သစ္ လူသစ္နဲ႔ ျပည္သူေတြေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း အခုလို လူႀကီးလမ္းေၾကာင္းဆိုၿပီး ဘာမဟုတ္ ညာမဟုတ္ ဘာမဆိုင္ ညာမဆိုင္နဲ႔ လမ္းေဘးဆိုင္ေတြ အကုန္ပိတ္ေပးရတယ္။

အရင္ ပံုစံခြက္ထဲကေန ရံုးမထြက္ရဲ ေဖာက္မထြက္ရဲၾက…..

ဂ်ာနယ္ေရာင္းတဲ့ သူနဲ႔က သူငယ္ခ်င္းလိုျဖစ္ေနေတာ့ ဆိုင္အပိတ္ခံရတကို ဒီလိုပဲေပါ့ဆိုၿပီး အၿပံဳးမပ်က္ဘဲ ေျပာရွာပါတယ္…. သူ႔ေရွ႕က ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားတဲ့ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာ(ဒဂံုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)တာင္ ပိန္သြားတယ္တဲ့ (သူေျပာခ်င္တာက အလုပ္ေတြ အရမ္းပင္ပန္းလို႔ေပါ့ေလ)။

အဲဒီေကာင္ဆို အရင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ေရာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ေရာ လူႀကီးလမ္းေၾကာင္းဆိုၿပီး ဆိုင္အပိတ္ခံရရင္ အၿမဲဆဲေနတဲ့သူ။ ခုေတာ့ ျပည္သူ႔အစိုးရလက္ထက္ ဘာလုပ္လုပ္ မွန္တယ္ ေကာင္းတယ္ဆိုၿပီး အၿမဲေထာက္ခံတယ္။

သူဆိုရင္ (အရင္ ဆိုင္ပိတ္လို႔ ဆဲေနၾကကေန) ပံုစံခြက္ကေန ေဖာက္ထြက္ၿပီး (ဆိုင္ပိတ္ခံရတာေတာင္ လက္ခံၿပီး) အစိုးရကို ေထာက္ခံေပးတဲ့သူ။

ဒီလိုမ်ိဳး ျပည္သူေတြက ရဲရဲဝံဝံ အားေပးေနၾက.. ေထာက္ခံေနၾက…. တာေတာင္
အစိုးလူႀကီးမင္းမ်ားနဲ႔ အမတ္မင္းမ်ားက အရင္ပံုစံခြက္ေတြကေန ေဖာက္မထြက္ရဲၾကပဲနဲ႔ သူတို႔ လမ္းေၾကာင္းဆိုတာနဲ႔ လမ္းေဘးဆိုင္ေတြကို ပိတ္ခိုင္းေနေလရဲ႕။ (အဲဒါက ဘာမ်ား အက်ိဳးရွိမွာလဲ...)

အစိုးရလူႀကီးမင္းေတြ အမတ္မင္းလည္း အရင္ပံုစံခြက္ကေန ေဖာက္ထြက္ၿပီး ျပည္သူေတြနဲ႔ တစ္သားတည္း အတူတူ ရွိေနေပးၾကပါေတာ့ ……….

Lumin Thaungtun

(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage41. ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၌ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးေသ၊ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိမႈျဖစ္ပြား -TimeAyeYar

#Crime (1d ago)

ဖြင့္ရန္။

ရဲဇာနည္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဩဂုတ္ ၁၄

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမရည္နႏၵာၿမိဳ႕သစ္၊ လမ္းသြယ္(၁)ရပ္ကြက္ ၅၅×၅၆ လမ္းၾကား၌ ေက်ာ္ပုလင္း ကခ်င္ရိုးရာေခါင္ရည္ဆိုင္ေရာင္းခ်သည့္ ဦးလီဆြမ္(ခ)ေဇာ္လင္း(၄၀)ႏွစ္ေမာင္းႏွင္ၿပီး ဇနီး မေဟာ္ေလာက္ဖိန္ (၄၀)ႏွစ္လိုက္ပါလာသည့္ ဆိုင္ကယ္သည္ ၅၅ လမ္းအေနာက္ဘက္ျခမ္း ရြာလယ္လမ္းႏွင့္ ႏွင္းဆီ လမ္းၾကားအေရာက္၌ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ၎၏ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ဝင္တိုက္ၿပီး မေဟာ္ေလာက္ဖိန္၏ လက္ထဲမွ လက္ကိုင္အိတ္အား လုယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ဦးလီဆြမ္(ခ)ေဇာ္လင္းက ျပန္လည္လုယူသျဖင့္ ၎အမ်ိဳးသားက ပစၥတိုေသနတ္ျဖင့္ ၃ ခ်က္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ မေဟာ္ေလာက္ဖိန္တြင္ နဖူးက်ည္ေဖာက္ဝင္ ဒဏ္ရာ ၁ ခ်က္ရရွိ၍ အခင္းျဖစ္ေနရာတြင္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ဦးလီဆြမ္(ခ)ေဇာ္လင္းတြင္ ဝဲရင္ဘတ္ က်ည္ေဖာက္ဝင္၊ ယာခ်ိဳင္းေအာက္ က်ည္ေဖာက္ထြက္ဒဏ္ရာ ၁ ခ်က္ (စိုးရိမ္ရ)ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္သူမွာ ထြက္ေျပးသြား၍ အနီးရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက ဝိုင္းဝန္း ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ၅၃ လမ္းႏွင့္ မေနာ္ဟရီလမ္းေထာင့္၌ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ အုန္းေခ်ာေက်းရြာ၊ (၆) ရပ္ကြက္ေန ေမာင္မ်ိဳး(ခ)ခြန္ေကာလား(၃၅)ႏွစ္(ဇာတိ-ေကာင္ဝိန္းရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္)အား ဆိုင္ကယ္(၁)စီး၊ ပြိဳင့္ ၃၂ ပစၥတို ၁ လက္၊ ၎က်ည္ ၂၂ ေတာင့္၊ က်ည္အိမ္ ၂ ခု၊ က်ည္ခြံ ၁ ခု တို႔ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ စစ္ေဆးခ်က္အရ ေမာင္မ်ိဳး(ခ)ခြန္ေကာလား သည္ လုယက္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၎အား ေအာင္ပင္လယ္နယ္ေျမရဲစခန္း(ပ)၅၈၀/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၂/၃၉၄ ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ (ပ)၅၈၁/၂၀၁၈၊ လက္နက္မ်ားအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉(စ)ျဖင့္လည္းေကာင္း အသီးသီး အမႈဖြင့္ အေရး ယူထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Photo-ရဲဇာနည္
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage40. မမီးမီး ကြယ္လြန္သြားသည့္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ အေမရိကန္သံရုံးကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ထပ္တူ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲ ရပါသည္ -TimeAyeYar

#Political Prisoner (1d ago)

ဖြင့္ရန္။

မမီးမီး ကြယ္လြန္သြားသည့္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ အေမရိကန္သံရုံးကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ထပ္တူ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲ ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္ သူမ၏မေမာႏုိင္မပန္းႏုိင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားက ဆက္လက္ရွင္သန္ေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
The U.S. Embassy in Yangon joins the people of Myanmar in mourning the death of Ma Mee Mee. Her tireless work on behalf of Myanmar and democracy will live on.
U.S. Embassy Rangoon

(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage39. စပိန္စူပါဖလားတြင္ ဘာစီလိုနာကို အီးယူ ျပင္ပကစားသမား ႀကိဳက္သေလာက္ထည္႕ကစားခြင္႕ျပဳ၍ ဆီဗီလာတရားစြဲဖြယ္ရွိ -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (2d ago)

ဖြင့္ရန္။စပိန္စူပါဖလားတြင္ ဘာစီလိုနာကို အီးယူ ျပင္ပကစားသမား ႀကိဳက္သေလာက္ထည္႕ကစားခြင္႕ျပဳ၍ ဆီဗီလာတရားစြဲဖြယ္ရွိ

ဆီဗီး   ၾသဂုတ္   ၁၃

စပိန္စူပါဖလားအျဖစ္ ယမန္ေန႔ညက ဘာစီလိုနာ  ႏွင့္ဆီဗီလာတို႔ ေမာ္႐ိုကိုရွိ တန္ဂီယာၿမိဳ႕၌ ကစားသည့္  ပြဲစဥ္မတိုင္မီ  ၂၄ နာရီအလိုတြင္  စပိန္ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ခ်မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းကို ယခုတစ္ပြဲအတြက္  ပယ္ဖ်က္ကာ ဘာစီလိုနာ အသင္းကို ဥေရာပယူနီယံျပင္ပကစားသမား (အီးယူ ျပင္ပကစားသမား) ႀကိဳက္သ ေလာက္ ထည့္ ကစားခြင့္ျပဳ ျခင္းအတြက္ ဆီဗီလာအသင္းက  မေက်မနပ္ေစာဒကတက္ခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲမွ ႏုတ္ထြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စပိန္ေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို တရားစြဲဆိုျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသင္းတြစ္ တာ စာမ်က္ႏွာ၌ ေရးတင္ခဲ့သည္။

စပိန္၌ မည္သည့္ျပည္တြင္းပြဲစဥ္တြင္မွ အီးယူျပင္ပ ကစားသမားသံုးဦး ထက္ပို၍ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ မျပဳဟု ျပ႒ာန္းထားရာ ထိုစည္းကမ္းအတိုင္းဆိုလွ်င္ ဘာစီလိုနာသည္ ယခုေႏြရာသီမွ အသစ္ေခၚယူ ထားေသာ ဗီဒယ္(ခ်ီလီ)၊  မယ္လ္ကြန္ႏွင့္ အာသာမီလြန္ (ဘရာဇီး)တို႔ႏွင့္အတူ ဘရာဇီးႏိုင္ငံသား ေကာ္တင္ဟို တို႔ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း  မွတ္ပံုတင္ ကစားခြင့္ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။

ထိုအေျခအေနကို  စပိန္ေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က  ယခု တစ္ပြဲတည္းတြင္သာ  ျခြင္းခ်က္အျဖစ္ လက္ခံသည္ဟု ထုတ္ျပန္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာစီလိုနာအသင္းသည္ ထိုစနစ္ေၾကာင့္ ေကာ္တင္ဟိုကို ေပၚတူဂီႏိုင္ငံသူအား လက္ထပ္ ထားၿပီး သံုးႏွစ္ၾကာခ်ိန္တြင ေပၚတူဂီႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူခြင့္ရွိေနျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဘာစီလို နာက စီစဥ္ေနသည္။

MWD


(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage38. ထုိင္းႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ျပည္နယ္ကိုးခု၌ မုိးရြာသြန္းမႈေၾကာင္႕ ေရႀကီးမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေန -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (2d ago)

ဖြင့္ရန္။
ထုိင္းႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ျပည္နယ္ကိုးခု၌  မုိးရြာသြန္းမႈေၾကာင္႕ ေရႀကီးမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေန


ဘန္ေကာက္  ၾသဂုတ္  ၁၃

ထိုင္းႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ    ျပည္နယ္ကိုးခု၌ လက္ရွိတြင္ မုတ္သံုမိုးရြာသြန္းေနမႈေၾကာင့္ ေရႀကီးမႈ  ဆက္လက္ျဖစ္ပြား ေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း  အစိုးရအဖဲြ႕ထိပ္တန္းတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက  ၾသဂုတ္  ၁၃  ရက္တြင္ေျပာသည္။ ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ   ယူဘြန္ ရတ္ခ်ာသာနီ၊   ယာဆိုသြန္၊  ကာလာဆင္၊ဆာကြန္နာခြန္၊ နာခြန္ဖႏြန္ႏွင့္ ဘူအန္ကန္ ျပည္နယ္တို႔အပါအဝင္ ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းရွိ ဖတ္ခ်ာဘူရီျပည္နယ္၌ ေရႀကီးမႈျဖစ္ပြားၿပီး ေဒသခံ   ၆၁ဝဝဝ ေက်ာ္ေရႀကီးမႈ ဒဏ္္ခံ စား ရေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းေဒသမ်ား၌ ယခုလအေစာ ပိုင္းမွစတင္၍ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာမိုးသည္းထန္စြာရြာၿပီးေနာက္ စိုက္ပ်ဳိးေျမ အမ်ားအျပားတြင္  ေရလႊမ္းမိုးခဲ့ေၾကာင္း သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ခ်ာယာေပါ က  ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၌ မဲေခါင္ျမစ္ေရ တက္ကာ နာခြန္ဖႏြမ္ျပည္နယ္အပါအဝင္ ေျမနိမ့္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႔ ေရလႊမ္း မိုးေၾကာင္း ခ်ာယာေပါက ဆက္ေျပာသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယခုတစ္လလံုးတြင္ မုတ္သံုမိုးရြာ သြန္းမႈႏွင့္ႀကံဳ ေတြ႕ရမည္ဟု  ခန္႔မွန္း ရေသာ္လည္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ယင္းျပည္နယ္မ်ား ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ား၌  ေျမၿပိဳမႈမ်ားျဖစ္ပြား ႏိုင္မႈအပါအဝင္ ေရႀကီးမႈကိုသက္သာေစရန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာ္ဝင္ဆည္ေျမာင္းဌာန အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းဆူရတ္သာ နီျပည္နယ္ရွိ ရတ္ဂ်ာပရာ ဟာတာတမံ၊  ႏိုင္ငံအေရွ႕ ေျမာက္ပိုင္း ဆာခြန္နာခြန္ျပည္နယ္ရွိ   နမ္အမ္တာတမံ၊ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း အတ္တာရာဒစ္ျပည္နယ္ရွိ ဆရီကစ္ တာတမံႏွင့္   ႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း တတ္ျပည္နယ္ရွိ ဘူမိေဘာ တာတမံ ကဲ့သို႔ အဓိက တာတမံမ်ားကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

MWD


(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage37. အမ်ဳိးသမီးမ်ား မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္ Applicationn မ်ားကို ပိုမိုအသုံးျပဳေန -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (2d ago)

ဖြင့္ရန္။အမ်ဳိးသမီးမ်ား မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္ Applicationn  မ်ားကို ပိုမိုအသုံးျပဳေန

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၁၃

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား   မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳသည့္   အရာသုံးခုတြင္ လူမႈကြန္ရက္ အသုံးျပဳျခင္း၊ သတင္းမ်ား ဖတ္႐ႈျခင္းႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

လူမႈကြန္ရက္ အသုံးျပဳျခင္းကို ၿငီးေငြ႕ၿပီဟု  ဆိုၾကေသာ္လည္း ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကားရွိအမ်ဳိးသမီး အေရအတြက္သည္ တျခားေသာ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ လူမႈကြန္ရက္ Application မ်ားကို ပိုမိုအသုံးျပဳေနၾကသည္။ မိုဘုိင္းလ္ဖုန္းအသုံးျပဳရာတြင္   လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကိုသာ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာၾကာ အသုံးျပဳၾကေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ ၾကားခံတစ္ရပ္အျဖစ္  ဖုန္းေခၚဆိုမႈအတြက္ အသုံးျပဳၾကၿပီး  တျခားစာတိုေပးပို႔သည့္ Application  မ်ားအား  အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။

အလုပ္ကိစၥမ်ားအတြက္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ေခၚဆိုျခင္း၊  အင္တာနက္ႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ားအတြက္  အသုံးျပဳျခင္း၊  သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္း၊  ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ ဂိမ္းကစားျခင္း အစရွိသည္တို႔တြင္လည္း အသုံးျပဳၾကသည္ဟု ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုထံမွ သိရသည္။

တျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာတစ္ခုမွာ  မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းသုံး၍ လုပ္ေဆာင္သည့္  အရာမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ကမၻာ့အေရွ႕ပိုင္းရွိႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ကမၻာ့အေနာက္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားအား  ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္တြင္ အသုံးျပဳမႈပိုမိုမ်ားျပားၿပီး  လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသုံးျပဳမႈနည္းပါးေၾကာင္း၊ ေနာ္ေဝႏွင့္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံတို႔၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏  မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အသုံးျပဳမႈမွ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အနည္းဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ညေနပိုင္း အခ်ိန္တို႔တြင္  မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားအား ပိတ္ထားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ  အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္  ၎တို႔၏  ကိုယ္ပိုင္လူေနမႈဘဝထက္   လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အသုံးျပဳမႈ ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း  သိရသည္။ 

ထို႔ျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔မွ  အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ စာတိုေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား သည္ ၎တို႔၏ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းႏွင့္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ားဆုံးစာရင္းတြင္ အဆင့္ (၄) ေနရာႏွင့္  အဆင့္  (၆)  ေနရာတြင္သာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

MWD


(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage36. ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင္႕(၈၈)ၿငိမ္း/ပြင္႕မွ မမီးမီး ေသဆုံး -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (2d ago)

ဖြင့္ရန္။ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင္႕(၈၈)ၿငိမ္း/ပြင္႕မွ မမီးမီး ေသဆုံး

ေက်ာင္းကုန္း   ၾသဂုတ္   ၁၃

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ခ႐ိုင္ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ သစ္ဆိမ့္ကုန္းအုပ္စု မက်ီးကုန္းေက်းရြာအနီးတြင္ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္ ညေန ၅ နာရီခန္႔က ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္ပြားရာ (၈၈)ၿငိမ္း/ပြင့္မွ မမီးမီး ေသဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ရန္ကုန္-ပုသိမ္ကားလမ္း မိုင္တိုင္(၇၁/၇)ႏွင့္ (၇၂/ဝ) ၾကား မက်ီးကုန္းေက်းရြာအနီးတြင္ ပုသိမ္မွ ရန္ကုန္သို႔ ယာဥ္ေမာင္း ေဇာ္ဝင္းေမာင္ (၄၇)ႏွစ္ (၈၈)ၿငိမ္း/ပြင့္ ႐ုံးအဖြဲ႕မွဴး ေမာင္းႏွင္ၿပီး မသင္းသင္းေအး(ခ)မမီးမီး၊ မခက္ခက္၊ ကိုစိုးလႈိင္ဦးတို႔ လိုက္ပါလာေသာYGN 4K/---   အျဖဴေရာင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ အရွိန္မထိန္းႏိုင္ဘဲ လမ္း၏ယာဘက္ျခမ္းသို႔ ထိုးက် တိမ္းေမွာက္ကာ ကိုေဇာ္ဝင္းေမာင္၊ မခက္ခက္ႏွင့္ ကိုစိုးလႈိင္ဦးတို႔တြင္ ဒဏ္ရာ မရရွိဘဲ  မသင္းသင္းေအး(ခ)မမီးမီးမွာ  ဝဲဘက္လက္ေမာင္းက်ဳိး၊  ယာလက္ဖ်ံ ေပါက္ၿပဲ၊  နား၊ ႏွာေခါင္းေသြးထြက္ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိသြားသျဖင့္ ေက်ာင္းကုန္း ေဆး႐ုံသို႔   ပို႔ေဆာင္ေဆးကုသမႈခံယူေနစဥ္ ေသဆုံးသြားသျဖင့္ ေက်ာင္းကုန္း ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက  အမႈဖြင့္အေရးယူ  ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း  ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ သိရသည္။                               

ဝင္းႀကိဳင္(ျပန္/ဆက္)
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage35. ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႔နယ္၌ ေသနတ္ျဖင္႕ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင္႕ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးေသ၊ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိ -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (2d ago)

ဖြင့္ရန္။ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႔နယ္၌ ေသနတ္ျဖင္႕ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင္႕
အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးေသ၊ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိ


ေနျပည္ေတာ္   ၾသဂုတ္   ၁၃

မႏၲေလးၿမိဳ႕   ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ၅၅ လမ္း    အေနာက္ဘက္ျခမ္း ရြာလယ္လမ္းႏွင့္  ႏွင္းဆီလမ္းၾကား တြင္ ယေန႔  နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲခန္႔က ေသနတ္ျဖင့္   ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး    ေသဆံုးခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားတစ္ဦးမွာ   ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ျမရည္နႏၵာၿမိဳ႕သစ္   လမ္းသြယ္ ၁ ရပ္ကြက္  (၅၅ x ၅၆)   လမ္းၾကား၌ \'\'ေက်ာ္ပုလင္း\'\' ကခ်င္႐ိုးရာေခါင္ရည္ ဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေနသူ ဦးလီဆြမ္ (ခ) ေဇာ္လင္း (၄ဝ)ႏွစ္ႏွင့္ ၎၏ဇနီး  မေဟာ္ေလာက္ဖိန္(၄ဝ)ႏွစ္တို႔ သည္   မေနာ္ဟရီလမ္းအတိုင္း ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္လာစဥ္ ၅၅ လမ္း အေနာက္ဘက္ျခမ္း ရြာလယ္လမ္းႏွင့္ ႏွင္းဆီလမ္းၾကား     အေရာက္၌ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက   ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ဝင္တိုက္ၿပီး     မေဟာ္ေလာက္ဖိန္ လက္ထဲမွ လက္ကိုင္အိတ္ကုိ လုယူစဥ္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးလီဆြမ္က ဆိုင္ကယ္ ရပ္၍ ျပန္လည္လုယူသျဖင့္ ပိုက္ဆံ အိတ္လုယူသူက ပစၥတိုေသနတ္ျဖင့္ သံုးခ်က္ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး    ေနာက္ဆံုး က်ည္ခြံမွာ ကန္႔လန္႔ခံေနေသာေၾကာင့္ ေသနတ္ဆက္လက္ပစ္ခတ္၍   မရ သျဖင့္ ဆက္လက္ပစ္ခတ္ႏိုင္မႈ မရွိခဲ့ ေၾကာင္း။

ထိုသို႔  ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္  မေဟာ္ ေလာက္ဖိန္တြင္ နဖူးက်ည္ေဖာက္ဝင္ ဒဏ္ရာတစ္ခ်က္ရရွိ၍   ေနရာတြင္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ဦးလီဆြမ္(ခ)ေဇာ္လင္း တြင္ ဝဲရင္ဘတ္မွ က်ည္ေဖာက္ဝင္ၿပီး ယာခ်ဳိင္းေအာက္ က်ည္ေဖာက္ထြက္  ဒဏ္ရာတစ္ခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီး    စိုးရိမ္ရ သျဖင့္ ေဆး႐ံုသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ရေၾကာင္း။

ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္သူမွာ   ထြက္ ေျပးသြားသျဖင့္  အနီးရွိ   နယ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္   ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူမ်ားက ဝိုင္းဝန္းဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ၅၃ လမ္းႏွင့္ မေနာ္ဟရီလမ္းေထာင့္ တြင္  ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕    ေကာင္ဝိန္း ရပ္ကြက္ေန      ဦးေဝၿဖိဳး၏သား ခြန္ေကာလား(ခ)  ေမာင္မ်ဳိးအား ဆိုင္ကယ္တစ္စီး၊   ပိြဳင့္  ၃၂  ပစၥတို တစ္လက္၊   ယင္းက်ည္  ၂၂  ေတာင့္၊ က်ည္အိမ္ ႏွစ္ခု၊ က်ည္ခြံ တစ္ခုတို႔ႏွင့္ အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း။

ဖမ္းဆီးရမိသူအား   ဥပေဒလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အမႈဖြင့္လွစ္၍ ဆက္လက္စစ္ေဆး လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ   ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ  သတင္းရရွိ သည္။

သတင္းစဥ္
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage34. ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ဇာတ္လမ္းတြဲေတြနဲ့ ပရိသတ္အားေပးမႈ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမယ္လို႕ဆိုတဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္ နန္းဆုဦး -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (2d ago)

ဖြင့္ရန္။႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ဇာတ္လမ္းတြဲေတြနဲ့ ပရိသတ္အားေပးမႈ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမယ္လို႕ဆိုတဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္ နန္းဆုဦး

ဥပါဒါန္႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားတြင္ ဇာတ္႐ုပ္ႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္  ပရိသတ္အားေပးမႈ ရရွိထားေသာ သ႐ုပ္ေဆာင္နန္းဆုဦး အေနျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္၊ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားျဖင့္   ပရိသတ္မ်ား၏  အားေပးမႈကို ရရွိေအာင္  ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ \'\'႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားနဲ႔ ဇာတ္လမ္းတြဲ႐ုိက္ရတာ ကြဲျပားပါတယ္။

႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားက အခ်ိန္တုိေလးအတြင္းမွာ ပရိသတ္ကုိ ခ်ျပရတာျဖစ္လုိ႔ ဇာတ္လမ္းတြဲထက္ စာရင္  လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိမႈ နည္းပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းတြဲက်ေတာ့   ျပသခ်ိန္လည္း ၾကာတယ္။  ေနာက္ပုိင္းမွာ  ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားနဲ႔ ဇာတ္လမ္းတြဲေတြကုိ မွ်ၿပီး႐ုိက္ရင္းနဲ႔ ပရိသတ္ေတြဆီကအားေပးမႈကို အခုိင္အမာ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ\'\' ဟု  နန္းဆုဦးက ေျပာသည္။

နန္းဆုဦးအေနျဖင့္  သီခ်င္းသီဆုိျခင္းကို  အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈ အေနျဖင့္ လုပ္မည္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ  ဝါသနာအရ သီဆုိမည္ျဖစ္ၿပီး သူမပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားသည့္  ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား  ဆက္တိုက္႐ုံတင္ရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 \'\'႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြကို ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ကစတင္ၿပီး ေနာက္လေတြမွာ   ႐ုပ္ရွင္႐ုံေတြမွာ   ဆက္တိုက္႐ံုတင္ဖို႔ ရိွေနပါတယ္။  နန္းဆုအေနနဲ႔ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြမွာ ဇာတ္ေကာင္စ႐ုိက္ မ်ဳိးစုံကုိ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ထားတာေၾကာင့္  ပရိသတ္ေတြ အႀကဳိက္ေတြ႕မယ္လို႔   ယုံၾကည္ထားပါတယ္\'\'ဟု နန္းဆုဦးကေျပာသည္။

လက္ရွိ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈ အေနျဖင့္ မၾကာခင္႐ုိက္ကူးမည့္ သစၥာခ်ည္တုိင္ ဇာတ္လမ္းတြဲတြင္  ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ရန္ ရွိေနၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း ဇာတ္လမ္းတြဲ ႐ုိက္ရျခင္းကုိ   စိတ္ဝင္စားျခင္းေၾကာင့္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားရွိပါက   ႐ုိက္ကူးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

MWD


(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage33. ကန္စြန္းပဲငါးပိခ်ဥ္စပ္ -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (2d ago)

ဖြင့္ရန္။ကန္စြန္းပဲငါးပိခ်ဥ္စပ္

ကန္စြန္းပဲငါးပိခ်ဥ္စပ္ ခ်က္မယ္ဆိုရင္ ကန္စြန္းရြက္ကို အရြက္ေႁခြၿပီး ေရေသခ်ာ ေဆးၿပီးစစ္ထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴကို ဓားျပား႐ိုက္ၿပီး ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို ပါးပါးလွီးထားပါ။ ပဲျပားကို အတံုးေလးေတြ တံုးထားပါ။

စခ်က္မယ္ဆိုရင္ အိုးတစ္လံုးထဲ ဆီအနည္းငယ္ထည့္ၿပီး ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ နႏြင္းမႈန္႔နဲ႔ င႐ုတ္ပုေထာင္းကို ဆီသတ္ပါ။ ဆီသတ္နံ႔ေမႊးလာရင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးနဲ႔ ပဲျပားထည့္ပါ။ ပဲျပားအေပၚယံ တင္းလာရင္ ပဲငါးပိထည့္ၿပီး ခဏထားပါ။ ၿပီးရင္ကန္စြန္းရြက္ ထည့္ပါ။ အရသာအတြက္ ဆားအနည္းငယ္နဲ႔ သၾကားထည့္ပါ။

ကန္စြန္းရြက္ႏူးလာရင္ င႐ုတ္သီးစိမ္း ႏွစ္ေတာင့္နဲ႔ ၾကက္သြန္ျဖဴႏွစ္ႁမႊာ ထပ္ထည့္ပါ။ အိုးခ်ခါနီးမွာ သံပရာသီးႏွစ္စိတ္ ညႇစ္ထည့္ၿပီး အရသာထူးကဲတဲ့ ကန္စြန္းပဲငါးပိ ခ်ဥ္စပ္ကို သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါၿပီ။

MWD


(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage32. ၀က္သားလံုးအူစံု အခ်ိဳေၾကာ္ -TimeAyeYar

#ၿပည္တြင္း (2d ago)

ဖြင့္ရန္။၀က္သားလံုးအူစံု အခ်ိဳေၾကာ္

ဝက္သားလံုးအူစံု အခ်ိဳေၾကာ္မယ္ဆိုရင္ ဝက္သား၊ အူမႀကီး၊ အူခ်ိဳ၊ အခ်င္းတိုင္၊ အသည္း၊ င႐ုတ္ပြအစိမ္း၊ မုန္လာထုပ္၊ မုန္လာဥနီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ခ်င္း၊ င႐ုတ္ေျခာက္၊ ၾကက္ဥ၊ ဆား၊ သၾကား၊ ခ႐ုဆီ၊ ေကာ္မႈန္႔၊ ဂ်ံဳမႈန္႔နဲ႔ င႐ုတ္ေကာင္းတို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဦးစြာ ဝက္သားကို ႏုပ္ႏုပ္စဥ္းၿပီး ဆား၊ သၾကား၊ င႐ုတ္ေကာင္း၊ ဂ်ံဳမႈန္႔၊ ၾကက္ဥအကာတို႔နဲ႔ ေရာနယ္ၿပီး အလံုးလံုးထားပါ။ ၿပီးရင္ ခဏႏွပ္ထားၿပီး ေရေႏြးအိုးတည္ၿပီး ေရဆူလာရင္ ထည့္ျပဳတ္ပါ။ ဒယ္အိုးထဲကို ဆီထည့္တည္ပါ။

ဆီပူလာရင္ ျပဳတ္ထားတဲ့ အသားလံုးကို ထည့္ေၾကာ္ၿပီး အေရာင္ရဲလာရင္ ဆယ္ထားပါ။ ၿပီးရင္ ဆီကိုခပ္ထုတ္ၿပီး င႐ုတ္ေျခာက္ ထည့္ေၾကာ္ပါ။ အနီေရာင္သန္းလာရင္ ဆယ္ထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ခ်င္းပါးပါးလွီးၿပီး ဆီသတ္ပါ။ အသီးအရြက္ေတြ ထည့္ပါ။

အရသာထည့္ပါ။ အေရာင္ေျပာင္းလာရင္ အသားေတြထည့္ေမႊပါ။ ၾကက္သြန္နီကို ေလးစိတ္စိတ္ၿပီး အလႊာေလးေတြ ခြာထည့္ပါ။ ခ႐ုဆီထည့္ပါ။ ၾကက္ျပဳတ္ရည္ ဒါမွမဟုတ္ ေရေႏြးအနည္းငယ္ထည့္ပါ။ အိုးဆူလာရင္ ေကာ္မႈန္႔ရည္ထည့္ပါ။ တ႐ုတ္နံနံထည့္၊ င႐ုတ္ေကာင္းျဖဴးၿပီး အရသာရွိစြာ သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါၿပီ။

MWD


(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage31. ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသူ မမီးမီး ကားအက္ဆီးဒင့္ျဖင့္ကြယ္လြန္ -TimeAyeYar

#Accident (2d ago)

ဖြင့္ရန္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက မမီးမီးဟာ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္ ဒီကေန႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာင္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္မွာ ကားမေတာ္တဆျဖစ္ၿပီး ကြယ္လြန္သြားပါတယ္။
သစ္ဆိမ့္ကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊TS ဆီဆိုင္အနီးတြင္ လမ္းေခ်ာ္ျပီးလမ္းေဘးသစ္ပင္အား၀င္တိုက္ျပီး မမီးမီးကြယ္လြန္ခဲ့တယ္လို့သိရပါတယ္။
ကားေပၚမွာ
မနီလာသိန္း၊ မမီးမီး၊ ကုိေဇာ္ဝမ္းေမာင္၊ မခက္ခက္ တုိ႔ လုိက္ပါခဲ့ျပီး က်န္သူေတြအသက္အႏၱရာယ္မရွိဘူးဟုသိရပါတယ္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက မမီးမီး ကို ေတြ႔ရစဥ္/ Photo: Mee Mee - facebook
၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက မမီးမီး ဟာ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈနဲ႔ ကြယ္လြန္သြားပါတယ္။

ကားေမွာက္တဲ့အေျခအေနကို ဦးဂ်င္မီ က အခုလို ေျပာပါတယ္။

၅ နာရီ ၂၀ မွာ ဆံုးသြားၿပီတဲ့၊ အဓိကကေတာ့ သူက ကားေမွာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ကားလဲတ့ဲ ဘက္ျခမ္းကို သူကေရာက္သြားတယ္။ သူကအျပင္ကိုထြက္သြားၿပီး ကားကသူ႔ကို ပိသြားတယ္။ သူ႔ကိုျပန္ၿပီး ဆြဲထုတ္ရတဲ့ အေျခအေနျဖစ္သြားတယ္

အဲဒီယာဥ္ေပၚမွာ ဦးဂ်င္မီ၊ မနီလာသိန္း၊ ဦးေဇာ္၀င္းေမာင္ နဲ႔ မခက္ တုိ႔လည္း လိုက္ပါခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္က ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ေအာင္ပြင့္ ဇနီးရဲ႕ နာေရးက အျပန္ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ မမီးမီး ရုပ္အေလာင္းကို ရန္ကုန္ကို ျပန္သယ္လာဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.rfa.org/burmese

(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...

<< Back